Μανιφέστο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Η UNICEF, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση προωθούν το "Μανιφέστο για τα Δικαιώματα του Παιδιού" που απευθύνεται στα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους υποψήφιους Ευρωβουλευτές ώστε να προστατεύσουν καλύτερα τα δικαιώματα των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

Το Μανιφέστο έχει ως εξής:

Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ζωές των παιδιών σε όλο τον κόσμο επηρεάζονται καθημερινά από τις πολιτικές, τη νομοθεσία και τις δράσεις της ΕΕ.

Όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και έχουν σαφείς νομικές υποχρεώσεις για την προώθηση, προστασία και εκπλήρωση των δικαιωμάτων κάθε παιδιού εντός της δικαιοδοσίας τους.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας καθιστά την προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών σαφή στόχο των εσωτερικών και εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ απαιτεί ότι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού αποτελεί πρωταρχικό μέλημα σε όλες τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι καιρός να μετατραπούν αυτές οι δεσμεύσεις σε χειροπιαστά αποτελέσματα για τα παιδιά!

Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:
Δεσμευτείτε να είστε Υπερασπιστής των Δικαιωμάτων του Παιδιού!

Τι μπορείτε να κάνετε εσείς
για τα παιδιά στην Ευρώπη

Το πώς αντιμετωπίζει τα παιδιά της η Ευρώπη θα καθορίσει το μέλλον της. Τα παιδιά και οι οικογένειες είναι μεταξύ εκείνων που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση. Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών και χωρίς επένδυση στο μέλλον τους.

Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορείτε να κάνετε τη διαφορά με την τοποθέτηση των δικαιωμάτων των παιδιών και της ευημερίας τους στο επίκεντρο της στρατηγικής της ΕΕ «Ευρώπη 2020».

Μπορείτε, επίσης, να κάνετε τη διαφορά στη χώρα σας εξασφαλίζοντας ότι το υφιστάμενο κεκτημένο της ΕΕ για τα παιδιά εφαρμόζεται σωστά.

Μπορείτε να προωθήσετε περαιτέρω την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών με τη συστηματική ένταξη της έμφασης στο παιδί σε όλους τους τομείς της πολιτικής, των κοινοβουλευτικών πρωτοβουλιών, των νομοθετικών και μη νομοθετικών εργασιών.

Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορείτε:

StarΝα κάνετε τα παιδιά ρητή προτεραιότητα στο σύστημα διακυβέρνησης Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

StarΝα εξασφαλίσετε ότι τα κονδύλια της ΕΕ ωφελούν τα παιδιά, ειδικότερα τα πλέον μειονεκτούντα, όπως τα παιδιά των Ρομά, τα παιδιά με αναπηρίες και τα παιδιά μεταναστών.

StarΝα υποστηρίξετε την εφαρμογή της σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Επενδύοντας στα παιδιά» στα Κράτη Μέλη.

StarΝα διασφαλίσετε ότι τα παιδιά έχουν ρητή προτεραιότητα στην εφαρμογή των περιφερειακών πολιτικών και των πολιτικών συνοχής, στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία, στο πλαίσιο της ΕΕ για την ένταξη των Ρομά, στις πολιτικές ασύλου και μετανάστευσης και στην πολιτική της ΕΕ για την ισότητα και τη μη διάκριση.

StarΝα υποστηρίξετε την ανάπτυξη προτύπων σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά την προστασία των παιδιών και την προώθηση της μετάβασης από ιδρυματική φροντίδα σε φροντίδα της κοινότητας.

Το όραμά μας
Πραγματοποίηση των δικαιωμάτων
κάθε παιδιού, παντού!

Αυτό σημαίνει:

Εξασφάλιση ότι κάθε παιδί μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που ορίζονται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ).

Μεταχείριση κάθε παιδιού πρώτα και κύρια ως παιδί, ανεξάρτητα από κοινωνική ή εθνική καταγωγή, φύλο, ικανότητα ή μεταναστευτική κατάσταση.

Αναγνώριση της αξίας των απόψεων και εμπειριών των ίδιων των παιδιών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν ουσιαστικά σε όλες τις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους.

Αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών με την αντιμετώπιση της φτώχειας, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού και την προστασία από τη βία, την κακοποίηση, την εκμετάλλευση και την παραμέληση.

Επένδυση στην πρώιμη παιδική ηλικία, στην υγειονομική περίθαλψη, στην ποιότητα της εκπαίδευσης, καθώς και στην φροντίδα και στις υπηρεσίες αποκατάστασης βασισμένων στην κοινότητα.

Διασφάλιση ότι τα παιδιά μεγαλώνουν σε σταθερές, ασφαλείς και στοργικές σχέσεις με την υποστήριξη των οικογενειών και αυτών που τα φροντίζουν.

Παροχή διατομεακών, ολοκληρωμένων και παιδοκεντρικών λύσεων για την αντιμετώπιση των ατομικών και συλλογικών αναγκών των παιδιών.

Υιοθέτηση μια μακροπρόθεσμης θεώρησης και εκτίμηση των επιπτώσεων των αποφάσεών μας σήμερα στις μελλοντικές γενιές.

Τι μπορείτε να κάνετε εσείς
για τα παιδιά του κόσμου

Παγκοσμίως, περίπου 600 εκατομμύρια παιδιά ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Μέχρι το 2050, σχεδόν το 70 τοις εκατό των παιδιών του κόσμου θα ζουν σε φτωχές και ευάλωτες χώρες. Τα παιδιά είναι κεντρικής σημασίας για την ανάπτυξη. Επίσης πλήττονται δυσανάλογα από τη φτώχεια, τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τις συρράξεις. Η δημιουργία σταθερών, δημοκρατικών, ευημερουσών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών ξεκινά με το σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών.

Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορείτε να κάνετε τη διαφορά με το να ενθαρρύνετε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τους αναπτυξιακούς εταίρους να βάλουν τα δικαιώματα των παιδιών σε όλες τις πολιτικές και δράσεις, καθώς και με την εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης σε όργανα της ΕΕ που διατίθενται για τα παιδιά.

Μπορείτε, επίσης, να διασφαλίσετε ότι η ΕΕ υπερασπίζεται και υλοποιεί μια ολοκληρωμένη ατζέντα μετά το 2015 με σαφή στόχο τη βελτίωση της υλοποίησης των δικαιωμάτων των παιδιών σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης.

Στη διεύρυνση της ΕΕ και στις γειτονικές χώρες μπορείτε να προωθήσετε τα δικαιώματα των παιδιών με την παρακολούθηση της εφαρμογής τους, ως μέτρο για την αξιολόγηση της συνολικής προόδου στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορείτε:

StarΝα εξασφαλίσετε επαρκή χρηματοδότηση για τα παιδιά σε όργανα της ΕΕ και να παρακολουθείτε τις επιπτώσεις της βοήθειας της ΕΕ στις ζωές των παιδιών.

StarΝα βάλετε τα Θεσμικά όργανα της ΕΕ στις Βρυξέλλες και τις αντιπροσωπείες στο εξωτερικό να κάνουν απολογισμό για την υλοποίηση των δεσμεύσεών τους υπό της ΔΣΔΠ και της Συνθήκης της Λισαβόνας, σε όλες τις δράσεις που έχουν αντίκτυπο στα παιδιά, άμεσα ή έμμεσα.

StarΝα ασκήσετε πίεση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να θεσπίσουν ένα ολοκληρωμένο μηχανισμό που θα τιμά τη συνοχή της πολιτικής των αναπτυξιακών δεσμεύσεων σε όλους τους σημαντικούς τομείς της πολιτικής.

StarΝα κάνετε τα δικαιώματα των παιδιών ρητή προτεραιότητα στις πολιτικές ένταξης και γειτονίας της ΕΕ και στις συμφωνίες συνδέσεως.

StarΝα εξασφαλίσετε ότι τα δικαιώματα των παιδιών αναφέρονται συστηματικά στους διαλόγους της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες, λαμβάνονται υπόψη στις εμπορικές συμφωνίες, και ενσωματώνονται σε όλες τις συζητήσεις σχετικά με το πλαίσιο μετά το 2015.

Κάντε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν παγκόσμιο Υπερασπιστή των Δικαιωμάτων του Παιδιού!

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα:

Καμία από τις 20 μόνιμες επιτροπές του δεν έχει σαφή ευθύνη για τα παιδιά.
Δεν υπάρχει καμία συστηματική αξιολόγηση των επιπτώσεων των νομοθετικών και μη νομοθετικών εργασιών της στα παιδιά.
Κανείς δεν παρακολουθεί ποιο μερίδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ έχει δαπανηθεί για τα παιδιά.

Με τη μεγάλη δύναμη έρχεται και μεγάλη ευθύνη

Το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει τη θεσμική δυνατότητα να υποστηρίξει τα συμφέροντα των παιδιών σε κάθε πτυχή των εργασιών του. 

Τι θα χρειαστεί για αυτό;

Δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ρητή ευθύνη για την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών σε όλους τους τομείς της πολιτικής στις εσωτερικές και εξωτερικές υποθέσεις.

Άσκηση ελέγχου στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα κονδύλια της ΕΕ λειτουργούν προς το καλύτερο συμφέρον των παιδιών, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.

Ευαισθητοποίηση εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών και με τον τρόπο που η πολιτική της ΕΕ, η νομοθεσία και οι χρηματοδοτήσεις επηρεάζουν τις ζωές των παιδιών σε Ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Πραγματοποίηση προληπτικών προσπαθειών για τη συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση, προωθώντας τη συμμετοχή τους εντός της εκλογικής σας περιφέρειας και στις συζητήσεις της ΕΕ, και εξασφαλίζοντας την πρόσβασή τους σε σχετικές και κατάλληλες για την ηλικία τους πληροφορίες.

Το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να βάλει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να κάνουν απολογισμό για την εφαρμογή των υφιστάμενων νομικών υποχρεώσεων. Θα πρέπει επίσης να είναι στην πρώτη γραμμή της προώθησης νέας και πιο φιλόδοξης νομοθεσίας και πολιτικής της ΕΕ για τα δικαιώματα των παιδιών και της εξασφάλισης μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ των καθορισμένων στόχων της εσωτερικής και εξωτερικής δράσης της ΕΕ και των πραγματικών επιπτώσεων στη ζωή των παιδιών, είτε άμεσες είτε έμμεσες.

Γνωρίζατε ότι:

Όλοι ηλικίας 0-18 είναι παιδιά.

Στην ΕΕ

Ένα στα τέσσερα παιδιά ζει σε συνθήκες φτώχειας.
Τα παιδιά αποτελούν το ένα τέταρτο των νέων αιτούντων ασύλου κάθε χρόνο.
250.000 παιδιά δηλώνονται ως αγνοούμενα κάθε χρόνο, 1 κάθε 2 λεπτά.
Υπολογίζεται ότι 800.000 παιδιά έχουν ένα γονέα στη φυλακή.
Περισσότερα από 1 εκατομμύριο παιδιά ζουν σε ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη.

Παγκοσμίως

Περίπου 93 εκατομμύρια παιδιά ζουν με μέτρια ή σοβαρή αναπηρία.
13 παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών πεθαίνουν κάθε λεπτό από αιτίες που προλαμβάνονται.
Μία στις πέντε γυναίκες αναφέρουν ότι έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά ως παιδιά.
35 εκατομμύρια παιδιά και νέοι ηλικίας κάτω των 20 είναι διεθνείς μετανάστες.

Λογότυπα υποστηρικτών

http://www.childrightsmanifesto.eu #childrightschampion 

Λογότυπο UNICEF
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ανδρέα Δημητρίου 8 & Τζων Κέννεντυ 37, 161 21 Καισιαριανή, τηλ.: 210 72 55 555
www.unicef.gr facebook bannerunicef.gr twitter bannerunicefgreece

 

Η μετάφραση του εγγράφου έγινε από Εθελοντές του μεταφραστικού τμήματος της UNICEF Ελλάδος.

Διαδώστε αυτό το άρθρο της UNICEF στους φίλους σας, στα κοινωνικά δίκτυα

Tag Cloud

Σομαλίαπαιδιά στην Ελλάδαπεριβάλλονπαιδιά με αναπηρίεςβίαδίκτυα προστασίας των παιδιώνιλαράπολιομυελίτιδαπαιδιά πρόσφυγεςΣουδάνρατσισμόςεθελοντές UNICEFληξιαρχική καταγραφήτηλεμαραθώνιος UNICEFχολέραμητρικός θηλασμόςΣερβίαστρατολόγηση παιδιώνσχολεία υπερασπιστέςραδιομαραθώνιος UNICEFΕλλάδαυποστηρικτές UNICEFπαιδική επιβίωσηεκδηλώσειςκάρτες και δώρα UNICEFδιεθνείς πρωτοβουλίεςιός Ζίκαεκπαίδευση κοριτσιώνισότητα των φύλωνΟλυμπιακή Εκεχειρίαέκθεση UNICEFαντιμετώπιση του AIDSΦιλιππίνεςεκπαίδευσηAIDSγυναίκες-κορίτσιαεταιρική κοινωνική ευθύνηΙράκΝεπάλανάπτυξη για τα παιδιάέμπολαπνευμονίαελονοσίααληθινές ιστορίεςκλιματική αλλαγήπαιδική προστασίαΚεντροαφρικανική Δημοκρατίαμητέραπρεσβευτές UNICEFΝιγηρίαπαιδική εκμετάλλευσηΣυρίαΤσαντεπείγουσες ανάγκεςαθλητισμός και σπορΑϊτήτα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουνπαιδιά πολέμουΒοσνία-ΕρζεγοβίνηυποσιτισμόςΒραζιλίαUNICEF και ΟλυμπιακόςΓάζαεμβολιασμοίπεριοδικό ΚΟΣΜΟΣδιατροφήΝονός της UNICEFνερό και υγιεινήδιάρροιαΟυκρανίαΝίγηραςμέλος της UNICEFδικαιώματα του παιδιούΥεμένηΕυρωπαϊκή Ένωσηφτώχεια

Δείτε επίσης

Ξεχωριστά Δώρα UNICEF

Υ7084

Αρχείο Νέων